Základná škola
a Materská škola pri NsP

Ul. 29. augusta 1 - 934 01 Levice


Zriaďovateľ: Krajský úrad v Nitre
Zriadená: podľa zákona Národnej rady SR č. 222/1996 Z.z. a § 5 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 542/1990 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a podľa zákona Národnej rady SR č. 303/1995 Z.z. o rozpočtových pravidlách, ako aj zákona Národnej rady SR č. 279/1993 Z.z. o školských zariadeniach,
ako štátna rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou
s účinnosťou od 1. januára 1997, podľa zriaďovacej listiny číslo 97/035584 zo dňa 1.10.1997.

Predmet činnosti:

 • zabezpečuje výchovu a vzdelávanie chorých a zdravotne oslabených detí a žiakov predškolského a školského veku,
 • pri škole možno zriaďovať oddelenia školského klubu detí, ktoré zabezpečujú prípravu na vyučovanie žiakom základnej školy a  výchovu mimo vyučovania žiakom základných a stredných škôl hospitalizovaných v nemocnici

  Základné úlohy:

  1. Úlohy ZŠ pri NsP sú:
 • zabezpečiť školopovinným deťom kontinuitu vo vyučovaní podľa ročníkovej príslušnosti v kmeňovej škole v takej miere, v akej to dovoľuje ich zdravotný stav a rozvíjať aktivity v čase mimo vyučovania
 • prostredníctvom špeciálno-pedagogickej činnosti prispieť k úspešnému priebehu liečby a doliečovania

  2. Základnou úlohou výchovy mimo vyučovania v školskom klube detí je podporovať výchovno-vzdelávacie, zdravotno-rehabilitačné, reedukačné a kompenzačné ciele ZŠ pri nemocnici.

  3. Základné úlohy MŠ pri NsP sú:
 • zabezpečiť výchovu a vzdelávanie detí predškolského veku hospitalizovaných v nemocnici v takej miere, v akej to dovoľuje ich zdravotný stav
 • prostredníctvom špeciálno-pedagogických činností prispievať k úspešnému priebehu liečby a doliečovania.

  Štatutárny zástupca je riaditeľ školy Mgr. Ján Regász, menovaný prednostom KÚ v Nitre dňa 27.4 1998 menovacím dekrétom č. 98/018245-75.

  Počet tried:  Základná škola  2 triedy
    Materská škola  1 trieda
    Školský klub detí  1 oddelenie

  IČO: 34062858

  Telefón:  Riaditeľ  036/6379568
    Ústredňa NsP  036/6312548

  E-mailová adresa: kalinova.maria3@gmail.sk